Маалыматтык — китепкана кызматы

Китепкананын фонду

Окуу китептери – 4566 экз.

Кѳркѳм адабият – 755 экз.

Усулдук колдонмо — 283 экз.

Наристе программасы — 258 экз.